• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

1. Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος, κατά τα προβλεπόμενα του ανωτέρω άρθρου και, η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5).
Επιπλέον, στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης καταμερισμένες αναλογικά σε θεωρητικές, εργαστηριακές και μικτές, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως επίσης να έχει ολοκληρωθεί και η υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

2. Εάν υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε, είναι τουλάχιστον έξι (6), ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, μέχρις ότου η νέα βαθμολογία της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον πέντε (5).

3.Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.

Ένας καταρτιζόμενος θεωρείται απόφοιτος όταν έχει ολοκληρώσει και την πρακτική του άσκηση.

Πιστοποίηση

graduation-diploma-certificate-with-ribbon-bow

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τελικών εξετάσεων και της πρακτικής άσκησης, εκδίδεται η ΒΕΚ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης). Ακολουθεί η Πιστοποίησή σας μέσω εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ, η τελική βεβαίωση πιστοποίησης είναι πλήρως αναγνωρισμένη για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις θέσεων του δημοσίου.

Οδηγός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

diverse-hands-touching-white-paper