• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
 • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαδικασία επιλογής και Εγγραφή

 • Διαδικασία επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων.
  Ειδικά για την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, υπάρχει διαδικασία επιλογής. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση  https://diek.it.minedu.gov.gr, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται συνήθως, περίπου στα τέλη Αυγούστου.
  Αν τελικά επιλεγεί, πραγματοποιείται στην επόμενη φάση η εγγραφή του, εφόσον το επιθυμεί.
 • Οριστικοποίηση εγγραφής στο Α’ εξάμηνο.
  Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων, απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στο ΙΕΚ όπου κατετάγησαν των απαραίτητων δικαιολογητικών και η οριστικοποίηση της εγγραφής με την απόκτηση Αριθμού Μητρώου Καταρτιζομένου (ΑΜΚ).
 • Ανανέωση εγγραφής σε επόμενο εξάμηνο.
  Εφόσον ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, υποβάλλει αίτηση ανανέωσης εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο.

 

Κατάταξη και εγγραφή απ’ ευθείας στο Γ’ εξάμηνο

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΛ, μπορούν να καταταγούν στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης, σε συναφείς ειδικότητες του τίτλου τους.

Ο οδηγός σπουδών κάθε ειδικότητας του ΙΕΚ, αναφέρει ρητά τις συναφείς ειδικότητες των παραπάνω αποφοίτων, που έχουν δικαίωμα κατάταξης στο Γ’ εξάμηνο της ειδικότητας του ΙΕΚ.

Η διαδικασία κατάταξης στο Γ’ εξάμηνο γίνεται από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου, μετά από απευθείας κατάθεση αίτησης στη Γραμματεία του ΙΕΚ στο οποίο λειτουργεί Γ’ εξάμηνο της συναφούς ειδικότητας και επιθυμεί να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος.

 

Μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ

Οι καταρτιζόμενοι σε ΙΕΚ, δημόσιο ή ιδιωτικό μπορούν να αιτηθούν και να μετεγγραφούν σε άλλο IEK.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση του εξαμήνου (χειμερινό ή εαρινό) που ήδη παρακολουθεί ο καταρτιζόμενος και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.

Αρχικά, με αίτησή του, ζητά από το ΙΕΚ που ήδη φοιτά, γνήσιο αντίγραφο του ατομικού του φακέλου, τον οποίο παραλαμβάνει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την αίτησή του.

Στη συνέχεια, υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο.

Εφόσον η αίτηση μεταγραφής γίνει δεκτή, εγγράφεται στο νέο ΙΕΚ, στο οποίο συνεχίζει κανονικά τη φοίτησή του.

Απαλλαγή από μαθήματα

Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο ΙΕΚ που φοιτούν και έπειτα από Απόφαση έγκρισης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης απαλλαγής δίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Απαλλαγή από μαθήματα τα οποία έχουν κατοχυρώσει καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες των ΙΕΚ.
 • Απαλλαγή από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Απαλλαγή από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων (πχ πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, γνώση ΗΥ, σαφώς διατυπωμένη αιτιολογία με αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσης του αντικειμένου του μαθήματος).

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας, προηγείται εισήγηση του διδάσκοντος του κάθε μαθήματος, από το οποίο αιτούνται απαλλαγής οι καταρτιζόμενοι.

Όρια Απουσιών

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλους και για όλα τα μαθήματα.  Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% επί του συνόλου των ωρών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το όριο αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα σύνολο 20%.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής. Αν το μάθημα είναι μικτό τότε το όριο είναι το 15% του συνόλου των ωρών και της θεωρίας και του εργαστηρίου.

Ώρες / εβδομάδα   

Σύν. ωρών Τρεχ. Εξαμήνου   

Όριο Απουσιών (15%)   

Όριο Απουσιών (20%)

1

15

2

3

2

30

5

6

3

45

7

9

4

60

9

12

5

75

11

15

6

90

14

18

7

105

16

21

8

120

18

24

9

135

20

27

10

150

23

30

11

165

25

33

12

180

27

36