• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 1904/2024:

Ρυθμίσεις θεμάτων και λεπτομερειών σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ν. 5082/2024:

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 9/Α/19-1-2024 με το νέο νόμο που αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Σύμφωνα με αυτόν, όλα τα Ι.Ε.Κ. μετονομάζονται σε Σ.Α.Ε.Κ. (Σχολές ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Στεγαστικό Επίδομα

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Απόφαση Κ5/160259 (2021)

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ν.4763/2020

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

Ν. 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

N.4115/2013

«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
Με το Ν. 4115/2013 κυρώθηκαν οι Οργανισμοί του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ταυτόχρονα, ρυθμίστηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν τη Γενική Γραμματεία με ιδιαίτερη σημασία να έχουν οι διατάξεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων ελληνομάθειας».

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19-11-2012

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ Α΄ 229)
Τροποποιούνται (μεταξύ άλλων) διατάξεις σχετικές με τη διά βίου μάθηση που περιέχονται στο Ν. 4093/2012

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 5-12-2012

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237) Τροποποιούνται (μεταξύ άλλων) διατάξεις σχετικά με τη διά βίου μάθηση που περιέχονται στο Ν. 4039/2012.

Ν. 4093/2012

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α΄ 222)
Στο πλαίσιο των σημαντικών ρυθμίσεων για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης που περιέχονται στον Εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, εισάγονται σημαντικές αλλαγές στο νομικό καθεστώς της διά βίου μάθησης. Ειδικότερα εισάγεται η έννοια του Κέντρου ΔΒΜ Επιπέδου Ένα και Κέντρου ΔΒΜ Επιπέδου Δύο. Όπου στο νόμο αναφέρεται Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών νοείται ΚΔΒΜ Επιπέδου Ένα, όπου ΚΕΚ ΚΔΒΜ Επιπέδου Δύο. Ρυθμίζονται ζητήματα αδειοδότησης και εποπτείας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης (βλ. Παράγραφο Θ του άρθρου πρώτου).

N. 3966/2011

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118)
Το άρθρο 54 του νόμου τροποποιεί διατάξεις του Ν. 3879/2012

Ν. 3879/2010

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163)
Θεσμικό νομοθέτημα για τη Διά Βίου Μάθηση, ενδεικτικά συστηματοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του κλάδου, οργανώνει τους φορείς σε φορείς διοίκησης και σε φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, αναβαθμίζει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διά βίου μάθηση.

Ν. 3369/2005

«Συστηματοποίηση της διά βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 171)
Περιέχει ιδίως διατάξεις σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση

Ν. 2909/2001

«Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188)
Με το άρθρο 5 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τα δημόσια ΙΕΚ, στο πλαίσιο του ΟΕΕΚ. Με το νόμο αυτό η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ν. 2817/2000

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78). Με το άρθρο 10 του νόμου ρυθμίζονται θέματα του ΟΕΕΚ και των δημοσίων ΙΕΚ.

Ν. 2525/1997

«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 188)
Με το άρθρο 5 του νόμου προβλέπεται η ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), ρυθμίζονται θέματα φοίτησης και στελέχωσης των σχολείων αυτών.

Ν. 2327/1995

«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων παιδείας, έρευνας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 156)
Με το άρθρο 4 του νόμου ιδρύεται το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).

Ν. 2009/1992

«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις»
Ιδρύεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και προβλέπεται η ίδρυση δημοσίων ή ιδιωτικών ΙΕΚ, με τα πρώτα να εντάσσονται οργανικά στον Οργανισμό και τα δεύτερα να αδειοδοτούνται και να εποπτεύονται από αυτόν.