• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη και αναγνωρισμένη κατάρτιση στην ειδικότητα. Τα ΕΠΑ.Λ. και οι ΕΠΑ.Σ. εντάσσονται στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και απονέμουν απολυτήριο τίτλο Λυκείου και Πτυχίο της ειδικότητας Επιπέδου 4.

Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και μετά από εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν το δίπλωμα της ειδικότητας Επιπέδου 5.

Η φοίτηση διαρκεί συνολικά 5 εξάμηνα. Από αυτά, τα 4 εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων και το 1 εξάμηνο είναι η Πρακτική άσκηση ή η Μαθητεία.

Το κάθε εξάμηνο κατάρτισης διαρκεί συνολικά 15 εβδομάδες και πρέπει να πραγματοποιηθούν  300 ώρες κατάρτισης. Συνολικά 1200 ώρες κατάρτισης και 960 ώρες πρακτικής άσκησης.

Το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου, παράλληλα με τα επόμενα εξάμηνα σπουδών (φυσικά εκτός του ωραρίου κατάρτισης).

Όχι. Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι πλέον ΔΩΡΕΑΝ.

Μοναδική απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να εγγραφεί κάποιος και να φοιτήσει σε ΙΕΚ είναι να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου σπουδών.

 Το Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. που διαθέτεις στην ειδικότητα που σε ενδιαφέρει είναι Επιπέδου 4.

Μπορείς να εγγραφείς στο ΙΕΚ σε παρόμοια ειδικότητα για να αποκτήσεις το Δίπλωμα της ειδικότητας Επιπέδου 5.

Σ’ αυτή την περίπτωση με τη διαδικασία της κατάταξης, εγγράφεσαι απ’ ευθείας στο Γ’ εξάμηνο και μπορείς να ολοκληρώσεις την κατάρτιση σε ένα χρόνο.

Το δίπλωμα που αποκτά κάθε σπουδαστής είναι ισότιμο του Ελληνικού Δημοσίου και του παρέχει 150 μόρια στους πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα συμμετάσχει (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).

Ωστόσο, προφανώς για να εγγραφεί κάποιος σε ΙΕΚ θα πρέπει να έχει αποκτήσει Απολυτήριο τίτλο Λυκείου. Άρα θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

Οι εγγραφές στο ΙΕΚ γίνονται στην αρχή κάθε εξάμηνου. Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται αυτοπροσώπως στο ΙΕΚ και υποβάλει αίτηση εγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικά για την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, υπάρχει διαδικασία επιλογής. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται συνήθως, περίπου στα τέλη Αυγούστου.

Αν τελικά επιλεγεί, πραγματοποιείται στην επόμενη φάση η εγγραφή του, εφόσον το επιθυμεί.

ΟΧΙ. Από το Δεκέμβριο του 2020 τα ΙΕΚ εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση

Όπως προβλέπεται, το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται το αργότερο 14 Φεβρουαρίου.

Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά, δηλαδή την 15η Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται το αργότερο 30 Ιουνίου.

Στο Δ.I.E.K. Χανίων τα μαθήματα πραγματοποιούνται κυρίως από 15:10 έως 20:10 το αργότερο, ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το όριο των απουσιών για κάθε μάθημα σε κάθε εξάμηνο είναι το 15% των συνολικών ωρών του στο εξάμηνο.

  • Η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5), ή
  • Υστερείς σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υστέρησες, είναι τουλάχιστον έξι (6).

Σε κάθε μάθημα οι εξετάσεις μπορεί να είναι είτε προφορικές είτε γραπτές. Με ευθύνη του εκπαιδευτή μπορεί η εξέταση να αντικαθίσταται από αξιολόγηση ατομικής ή ομαδικής εργασίας.

Μπορούν να εξετάζονται μόνο προφορικά, κατόπιν αιτήσεώς τους, όσοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, όπως προβλέπει ο Κανονισμός λειτουργίας.

Οι καταρτιζόμενοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων δικαιούνται δωρεάν φοίτηση, μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ., συμμετοχή στις ετήσιες ημερίδες σταδιοδρομίας και στα σεμινάρια συμβουλευτικής.

Ακόμα λαμβάνουν εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία,αναβολή στράτευσης, παράταση άδειας παραμονής για αλλοδαπούς φοιτητές, φορολογικές ελαφρύνσεις, παράταση τριτεκνίας.

Δικαιούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση Διπλώματος Επιπέδου 5, να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης ACTA, να αναγνωρίσουν τα μαθήματα που παρακολούθησαν και τον απολυτήριο τίτλο τους σε κράτη του εξωτερικού, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της περιφέρειας για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος,να κατοχυρώσουν μαθημάτων για φοίτηση σε συναφή ειδικότητα, να πάρουν μέρος σε προγράμματα Erasmus.

Οι απόφοιτοι και οι διπλωματούχοι των Δ.Ι.Ε.Κ. αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την κτήση απολυτήριου τίτλου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ανά ειδικότητα.

Οι απόφοιτοι των Δ.Ι.Ε.Κ. μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτηση τους σε αντίστοιχη ειδικότητα στα ΑΕΙ μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε κατατακτήριες εξετάσεις ή να προχωρήσουν απευθείας σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης σε κολέγια και πανεπιστήμια με αντίστοιχα προγράμματα.