• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
ΣΑΕΚ
Οι Στόχοι της ΣΑΕΚ Χανίων (πρώην Δ.ΙΕΚ)

Οι Στόχοι της ΣΑΕΚ Χανίων (πρώην Δ.ΙΕΚ)

Οι κύριοι στόχοι της ΣΑΕΚ Χανίων είναι οι εξής:
  1. να παρέχει στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση
  2. να τους εξασφαλίζει τα κατάλληλα προσόντα (ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων
  3. να τους παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητα τους δεξιότητες
  4. να διευκολύνει την επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία
  5. να εξασφαλίζει την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας
Tags :