• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Καταρτιση
Αιτήσεις Απαλλαγών από Μαθήματα

Αιτήσεις Απαλλαγών από Μαθήματα

Για όσους επιθυμούν να απαλλαγούν από μαθήματα,η υποβολή αίτησης και συνημμένων απαιτούμενων – κατά περίπτωση – δικαιολογητικών από 27/10/2021 έως 3/11/2021 στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χανίων.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 5954/2-7-2014 Υ.Α. «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (1807 Β΄), άρθρο 16, παρ. 1 & 2, σύμφωνα με τις οποίες:

1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους οδηγούς σπουδών.»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Ι. Για απαλλαγές από μαθήματα τα οποία έχουν κατοχυρώσει καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες των ΙΕΚ, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα: i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου ii) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου.

II. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων καταρτιζομένων οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα: i) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου ii) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος iii) Αναλυτική βαθμολογία και iv) Αποσπάσματα του Οδηγού Σπουδών της σχολής στην οποία φοίτησε, που αφορούν στα μαθήματα που αιτείται απαλλαγής (ο οδηγός σπουδών πρέπει να είναι της ίδιας χρονικής περιόδου με την αναλυτική του βαθμολογία). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οδηγός σπουδών να προσκομίζεται βεβαίωση διδάσκοντος σχετικά με την διδαχθείσα ύλη.

III. Για απαλλαγές από μαθήματα λόγω πιστοποιημένων προσόντων πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες: α) είναι σαφώς διατυπωμένες β) έχουν πλήρως συμπληρωμένα τα πεδία στο σώμα της αίτησης γ) έχουν συνημμένα:

  • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
  • Τα δικαιολογητικά από εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία πιστοποιούν ότι διαθέτει τα προσόντα για την απαλλαγή του από τα μαθήματα που αιτείται.


IV. Για την διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας, πριν την απόφαση της Διεύθυνσης του ΔΙΕΚ για απαλλαγή από μαθήματα, θα πρέπει να προηγηθεί θετική εισήγηση του διδάσκοντος του κάθε μαθήματος του ΙΕΚ από το οποίο αιτούνται απαλλαγής οι καταρτιζόμενοι.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΔΕ διακόπτουμε τη φοίτησή μας σε κάποιο μάθημα, επειδή υποβάλαμε αίτηση απαλλαγής από αυτό. Παρακολουθείτε ανελλιπώς τα μαθήματα έως και την έκδοση των αποτελεσμάτων των απαλλαγών. Εάν δεν πάρετε τελικά απαλλαγή στο μάθημα υπάρχει κίνδυνος να κριθεί ανεπαρκής η φοίτησή σας λόγω απουσιών.