• +30 28210 59855
 • Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
 • 16:00-20:00
Καταρτιση
Πρόσκληση επιλογής υποψήφιων καταρτιζόμενων (Γ΄ Φάση εγγραφών)

Πρόσκληση επιλογής υποψήφιων καταρτιζόμενων (Γ΄ Φάση εγγραφών)

Οι εγγραφές Γ’ Φάσης  στο Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων  ξεκινούν τη Δευτέρα  04-10-2021 και λήγουν την Πέμπτη  07-10-2021 (15:00-19:00) και αφορούν οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ.

Εγγραφές γίνονται για όλες τις ειδικότητες του Ά Εξαμήνου.
Ειδικότητες Α΄ εξαμήνου:

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER  DEVELOPER/ VIDEOGAMES)
  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
  3.  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ    ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
  5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ -ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΑΡΑΣ (CHEF)
  7. ΤΕΧΝΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
  8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
  9. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
  10. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Oι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
   1. Αίτηση εγγραφής.
   2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
   3. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
   4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
   5. Κοινωνικά κριτήρια (Πολυτεκνία, Τριτεκνία, Μονογονεϊκή οικογένεια).
   6.Εργασιακή εμπειρία.

   Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014).

   Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

   Επίσης, γίνονται  αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
   Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

   Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή και φοίτηση σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ν.4763/2020).