• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Εκπαιδευτες
Αναθέσεις Μαθημάτων Εξαμήνου 2022Β

Αναθέσεις Μαθημάτων Εξαμήνου 2022Β

Αγαπητοί υποψήφιοι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων,

είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η επιστολή προσωπικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (anath_diekchan@yahoo.com) προς τους υποψήφιους σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022Β, όπως αυτό καταρτίστηκε από το Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022Β δεν επιδέχεται πλέον τροποποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 19 της υπ. αρ. πρωτ. Κ5/125563, 05-10-2021 της εγκύκλιου με θέμα: «Οδηγίες Για Την Έναρξη Εξαμήνων Κατάρτισης Και Την Έναρξη Εφαρμογής Των Ωρολογίων Προγραμμάτων Στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.» της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ / ΔΕΕΚ / ΤΠΥΕΚ και ως εκ τούτου σας παρακαλούμε να το λάβετε υπόψη (και να το σεβαστείτε) πριν τη συνολική αποδοχή ή απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης ανάθεσης διδακτικών ωρών από εσάς, προς αποφυγή δυσλειτουργιών, αδυναμίας λειτουργίας της κατάρτισης και την αποφυγή καθυστερήσεων όλων των διαδικασιών στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χανίων.

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι δεκαέξι (16) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εκτός των παρακάτω περιπτώσεων: α) δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, β) οκτώ (8) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, όταν ο εκπαιδευτής έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ή είναι συνταξιούχος, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ.6 της αριθμ. Κ5/160259/15-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5837) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει και είναι κάτι που θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη πριν τη συνολική αποδοχή ή απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης ανάθεσης διδακτικών ωρών από εσάς, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αναίτιες παλινδρομήσεις κατά τη διαδικασία ανάθεσης διδακτικών ωρών. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η παραίτηση εκπαιδευτή μετά την αποδοχή της ανάθεσης του μαθήματος επιφέρει παύση του εκπαιδευτή από μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για το τρέχον και το αμέσως επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ.7 της αριθμ. Κ5/160259/15-12-2020 (ΦΕΚ Β’ 5837) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει. Ωστόσο, στην περίπτωση που το υποχρεωτικό εργασιακό σας ωράριο είναι εσπερινό σας παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε αποδοχή.

Η συνολική αποδοχή ή απόρριψη της κάθε συγκεκριμένης πρότασης ανάθεσης διδακτικών ωρών, από εσάς, θα πρέπει να γίνει με ευθύνη σας και αποκλειστικά με αποστολή γραπτής δήλωσης σας, η οποία θα αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 5 ΩΡΩΝ (εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος που δεν λειτουργεί το Ι.Ε.Κ) από την στιγμή που θα την έχετε λάβει (αποκλειστικά και μόνο προς το anath_diekchan@yahoo.com). Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι η/ο υποψήφια/ος εκπαιδεύτρια/τής αρνήθηκε την ανάθεση αυτή και αναζητείται η/ο επόμενη/ος υποψήφια/ος στον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης. Συνεπώς, σας προτείνουμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία (+ ενοχλητική, spam, junk κλπ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας) ούτως ώστε η απάντηση σας να είναι εμπρόθεσμη και έγκυρη.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι με την αποδοχή της ανάθεσης των διδακτικών σας ωρών δεν θα δεχτείτε άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την συγκεκριμένη ανάθεση, το όνομα σας θα κατοχυρώνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και θα αναμένετε τη γενική ανακοίνωση έναρξης της κατάρτισης. Τέλος, θα πρέπει, να υποβάλλετε άμεσα και ηλεκτρονικά στο Δ.Ι.Ε.Κ. Υπεύθυνη Δήλωση με τα ατομικά σας στοιχεία που απαιτούνται και που θα έχει εκδοθεί από το gov.gr (εδώ). Παράδειγμα (προηγούμενης) δήλωσης είναι προς το παρόν διαθέσιμη εδώ. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την καταβολή της αμοιβής των εκπαιδευτών, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα τα αντλεί από το ψηφιακό σύστημα του ΜΗΤΡΩΟΥ, καθώς η αίτηση ένταξης στο Μητρώο υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης των δηλωμένων στοιχείων του υποψηφίου.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και την κατανόηση στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας ανάθεσης μαθημάτων.

Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε “Καλή Αρχή”.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας σχετικά με τις αναθέσεις, δλδ εκτός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του anath_diekchan@yahoo.com δεν θα λαμβάνεται υπόψη και τα αντίστοιχα αιτήματα δεν θα διεκπεραιώνονται.