• Σχ. Συγκρ. ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου
  • Εξ. Κοινού: 17:00-20:00
Ανακοινωσεις
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. K5/104224/29-08-2022 (Β΄4634) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10  του ν.3220/2004 (Α΄15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 θα υποβάλλονται από τις 01/02/2023 έως και τις 14/02/2023, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα στον σύνδεσμο

https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 2 της υπ.αριθμ. K5/104224/ 29-08-2022(Β΄4634/2022): Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο καταρτιζόμενος,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Για να δείτε τους σχετικούς νόμους, τη σχετική εγκύκλιο (Εφαρμογή του άρθρου 115 του 4842/2021 και του άρθρου 181 του ν.4972/2022 – Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), το εγχειρίδιο χρήσης της ειδικής εφαρμογής και απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα μας στη διαδρομή ΔΙΕΚ-Νομοθεσία ΔΙΕΚ.